Apr 19, 2021 10:43 Asia/Tehran
  • Qıləy tolışə fəəal işarəş kardə qıləy şərayetəndə ki Azərbaycan Respublika ərazi oqırdıneyu təşkil bə canqədə Tolışon əksəriyyət iştrakışon hest bı, Tolışon mədəniyə qenosid siyasəton dəvomiku Azərbaycan Respublikaədə cərəyon pəydu kardeku qəpış jə.

Qıləy tolışə fəəal işarəş kardə qıləy şərayetəndə ki Azərbaycan Respublika ərazi oqırdıneyu təşkil bə canqədə Tolışon əksəriyyət iştrakışon hest bı, Tolışon mədəniyə qenosid siyasəton dəvomiku Azərbaycan Respublikaədə cərəyon pəydu kardeku qəpış jə.

Qıləy tolışə fəəal işarəş kardə qıləy şərayetəndə ki Azərbaycan Respublika ərazi oqırdıneyu təşkil bə canqədə Tolışon əksəriyyət iştrakışon hest bı, Tolışon mədəniyə qenosid siyasəton dəvomiku Azərbaycan Respublikaədə cərəyon pəydu kardeku qəpış jə.

Tolış-Mığon Muxtar Respublika Almaniyaədə təbiddə bıə muavin Baris Talışınski votışe:Bə Azərbaycan Respublika devləti rəsmi statistika əsosi Ğərəbaği 2 minnə canqi kıştə bə kəsonku 33 faiz Tolışon bən, bəs boçi 33 faiz ə kəsonku ki  milliyə ğəhrəmanəti nışonəşon sə Tolış nin?

Əlbətdə bə ğeyre rəsmiyə məlumaton əsosi,ım canqədə kıştə bə kəsonku 50 faiz Tolışon bən.

Im Tolışə fəali votışe: ım canq Tolışonro heç qılə foydəş bə ni.Tolışon fəğət ziyonışon vində və kıştə bən və xəylion həm əlil bən.Tolışoni ki fəğət canq iyən Azərbaycan Respublika ərazi oqırdıne fikədə bin və Tolışon mədəniyə qenosidi vədə tamışon jə, bəpe bıznon ki əqər ım proses dəvom pəydo bıkə,Tolışon xalğiku heç çi Azərbaycan Respublikaədə nibəmande.

Baris Talışınski əlovəş karde: ə kəson ki ıştəni pan tırk zındən, pidəşon ni Tolışon bənə qıləy millət Azərbaycan Respublikaədə vucudışon bıbo.

Əvon icazə dodə nin hətta haftədə 1 saat telerədyo bərnamə Tolışi zıvonədə Lankon və Azərbaycan Respublika sayirə Tolış ənıştə məntəğonədə pevılo bıbo.

Im Tolışə fəal Azərbaycan Respublikaədə insonə həxon mudafiə çion,Tolışə siyasiyə zindoniyonku mudafiə nıkardeş məhkum karde və əlavəş karde  məqər bənə Əslan Ğurbanov qıləy şəxsiyyət ki  de Tolışi pərçəm(boydəğ) şikilış kəşə və əvış sosyal şəbəkonədə nəşrış kardə və bə Pan trkiston şuari ki rus-fars-ərməni ımon tırkon deşmenin şuari etirazış kardə,dastqir və zindoni bedə və Azərbaycan Respublika devləti əmniyətiyə orqanon  zindonədə de şiddəti işkəncə bedə, insoniyə huğuğış ni?

Boçi Azərbaycan Respublikaədə insonə həxonku mudafiə çion ım məmləkətdə Tolışə zindoniyon həxiku mudafiə kardə nin?

Baris Talışınski əlovəş karde harçand Azərbaycan Respublika daxilədə Tolışon təziği jiyədə və mədəniyə qenosid siyasətonədə dim bə dim hestin, Avropaədə bə fəalə tolışon cəhdonədə ım milləti həxədə məlumat təğdim bedə və hətto ısət karde bəbe de Tolışı nomi Avropa məmləkətonku pənoh tələb karde.

Baris Talışınski votışe: Tolışon ,İroni mədəniyyət və tarixi qıləy baxş bə hisob omedən ki dınyoədə məşhure və bə fəxr boise. ə kəson ki ım fəxron vinde pidəşon ni ıştən çı mədəniyyət və tarixiyə peştışon heste ki bəy fəxr bıkən?

Əvon Azərbaycan Respublikaədə bə Tolışon aid həmmə tarixiyə əsəronışon bə tırkon hisobi nıvıştəşone .Tırkiyə məmləkətdə həm Yunanıstani tarixiyə əsəron dınyo sərosəriku  şə turiston əy bənə Tırkiyə tarix təğdim kardən və coqlə milləton və toyfanədə sulukiyət kardə nin.

 

 

Tags