Sep 17, 2021 23:47 Asia/Tehran

Qiloni noxəşxonəonədə bə Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon oloxtoniye kam be ki ım məsələ karde bəzne bo ostani çokə rujon xəbə bıdə, həlbətə əqə millət cəm bıə vırəonku ijən diyəro bımandon.

Bə İRİB raporti əsos, anədə saxt və behroninə rujon bəpeşt, Qilonədə Koronavirusi noxəşon miğdori bə 500 nəfər rəsə ki ım qıləy çokə xəbə be əmo ım şərayeti dəvom peydo karde de şərti bəbe ki millət səhiyyəvi protokolon ijən rioyət kon.

Qiloni səhiyyə kadron və rəsmi şəxson ım məsələ barədə niqəronin ki milləti har haftə oxoədə cəm bıə vırəonədə iştirok kardən.

Bə tib təhğiğon əsos, Delta modelış bıə Koronavirus ıştə 5 minnə pik və pandemik vəziyətədə veyni ailəonış mıbtəlo kardə.

Tags