Oct 11, 2021 09:20 Asia/Tehran

Qiloni ostandori şura iyən dion koon mudir votışe: de dion milliyə ruji həmzəmon və de 64 milyord tımən budcə co karde, 68 qılə proyekt ostanədə bə istismor bərəse.

Bə mehr aqentiyəti raporti əsos, Yavər Pirəlaii zinə dion milliyə ruji mərosimədə bə ostani 80 faiz di sakinon qaziku istifodə kardey işorə və izhorış karde: Qiloni divujonku 96 faiz mobil iyən 75 faiz həm surətinə internetiku istifodə kardedən.

Qiloni ostandori şura iyən dion koon mudir əlovəş karde: ımsor həmçenin tosə bə ısət bə 7 həzo nezi ko Qiloni dionədə bo sivujon icud bıə.

Əv bə dion obdonətiro 33 milyord tımən budcə co kardey işorəş karde və votışe: həminə puliku 2 milyord tımən tosə bə ısət ixtisos doə bəy iyən co baxşon həm qədə qədə doey bəbe.

Pirəlaii çı di bələdiyə budcə ziyod beyku xəbəş do və votışe: həminə ko bə vırə rosniyeyro iyən bə dion obodəti fəaliyəti xoto 651 qələ qıvonin və nimə qıvoninə maşinon dion bələdiyəon ixtiyorədə noə bəy.

Tosə haftə oxo, və de 64 milyord tımən budcə vositə, 68 qılə proyekt Qiloni dionədə bə istismor bərəse.