Oct 12, 2021 08:32 Asia/Tehran

Qilonədə moy qəte fəsl bino bıə.

Bə Tele-Rədio raporti əsos, Qiloni moyəvonəti idorə rəis de ın xəbə elani votışe: ımrujnə rujiku 4 həzo Qilonıjə səyyod bo həlolə ruzi kəsb kardeyro bə dıyo bəşen.

Əzim Mudəbberi əlovəş karde: de səyyodon fəaliyəti bino bey həmzəman, 20 həzo nəfəriku vey Qilonıj həm ki de muxtəlif koon və sinifon bə moyəvonəti vabəstən, çəvon jimoni quzəranədə həm rovnəğ iyən hımıcım bino bəbe.

Əv bə Qilon ostanədə 51 qılə moyqətə şirkəton ğolibıədə səyyodon fəaliyəti işorəş karde və votışe: poroqonoz bıdə ki əqə həvosət çok bıbu, ımsor 2 həzo toniku vey moy çı Kaspi dıyoku qətə bıbu.

Qiloni moyəvonəti idorə rəis əlovəş karde: bo Kaspi dıyo moy mənbə iyən xəzinəon oqəteyro ımsor 180 milyon qıləku vey qədə moy bə ın dıyo daxil bıə ruon ekardəmone.

Sıpi, Kəfol, Sim iyən Suf əcumlə çı Kaspi dıyo moyonku bə hisob omeydə ki ımsornə səyyodəti fəslədə həm Qilonıjə səyyodon əvoni bəqəten.

Kaspi dıyoədə moyqəte və səyyodəti fəsl, har sor Mehr manqi 20 minnə rujiku bino bəbe və tosə omə sori Fərvərdini 15 dəvom kardeydə.