Oct 12, 2021 14:14 Asia/Tehran
  • Kaspi veyə nemətış bıə dıyoədə Qilanıjon moy qəte bino bə.

Qilani moy əqəton mincumlə tolışon ıştə moy əqətə torışon bə Kaspi dıyo şodoə.

Kaspi veyə nemətış bıə dıyoədə Qilanıjon moy qəte bino bə.

Qilani moy əqəton mincumlə tolışon  ıştə moy əqətə torışon bə Kaspi dıyo şodoə.

Bə Qilani telerədyo aqentəti xəbon əsosi Qilani moyəvonəti idarə mudiri votışe: ımruj 4 həzo Qilanıjə moy əqət həlolə ruzi bə dast vardeyu bə dıyo şən.

Əzim Modəbberi əlovəş karde həmzəman moy əqəton fəaliyəti bino beədə  20 həzo nəfərisə ve

Bə tor bofte, nəğliyat vıjor iyən moy paket kardeyu bıə koonədə  məşğol bən.

 

Tags