Oct 13, 2021 07:59 Asia/Tehran

Tosə bə ısət 1 milyono 700 həzo nəfəriku vey çı Qiloni şahrvandon Koronavirusi vədə vaksinasiya bıən.

Bə İrib raporti əsos, Qiloni səhiyyə idorə sıxanəvot votışe: 1 milyono 700 həzo nəfəriku vey yəni təğribən 80 faiz çı Qiloni şahrvandonku təin bıə qurupon, əcumlə səhiyyə kadron, veteranon, piyə odəmon, xususi noxəşon, tələbəon, şoqirdon və təşkilatonədə ko kardə kəson Korona peyvəndi jəşone.

Doktor Fərdin Mehrobiyan, Qilonədə Korona peyvəndi 2 minnə doza jıə kəsonış 664 həzo 575 nəfər bəyon karde.

Əv əlovəş karde: de Qilonədə anti Korona vaksini jıə mərkəzon vey bey, ısət bo vaksin jəero şəroyet hoston bıə.

Ğeyd kardənine ki anti Korona vaksinasiyaədə Qiloni vəziyət çı İroni reytinqiku vey çoke.

Qilonədə təğribən 500 qılə vırə və mərkəzədə Korona peyvəndi jeydən ki çəvonku 3 qılə mərkəz har ruj 24 saət oje iyən ko kardedə.

Tags