Oct 14, 2021 09:28 Asia/Tehran

Şahrvandon tərəfo Korona protokolon rioyət nıkarde bois bıə ki ısət Qilonədə Koronavirusi noxəşon miğdor ijən ziod bıbu.

Bə Qiloni Tele-Rədio aqentiyəti raporti əsos, qıle holədə ki dəvardə rujonədə bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəson iyən virusiku mardəyon miğdori kam bey ostanədə behroninə vəziyətiku dəvardey barədə vey umid iyən çokə şəroyeti icodış kardeə be əmmo ın virusi pandemik şəroyeti əvəz bey və noxəşxonəonku rəsə xəbon nışo doydə ki Qilonədə Koronavirusi 6 minnə piki zanqi sədo vey rə bə quş rəseydə.

Zinə şəv çı Qiloni səhiyyə idorə sıxanəvot qıləy məxsus mısohibədə votışe: Qilonədə vaksinasiyə çokə surəti əncom bey əks ısət muşahidə bıdə ki noxəşxonəonədə Korona noxəşon oloxtoniye miğdor və şəroyet vey niqəronəkəy.

Doktor Fərdin Mehrobiyan Qilonədə Koronavirusi tojə piki bino bey barədə notaş do və şahrvandonku tələbış karde ki ijən səhiyyəvi porotokolon rioyət kon və lozim nıbıə mərosimonədə cəm nıbun.

Bəpe işorə kəmon ki tosə bə ısət 1 milyono 700 həzo nəfəriku vey qilonıj Korona peyvəndi jəşone.

Tags