Oct 16, 2021 14:18 Asia/Tehran

Sentyabri orəx - oktyabrə manqi əvvəliku Tolışə məholədə voş-vəşə mevsum bino bıe. Şulunqə voşi təğribən 2 həftə dəvom kardışe. Imi Liki şəhrestonədə xeyli mışğılon bə əməl vardışe

Oktyabri 7 -ədə Şivlə diy əji Surət Əliyevi bə Meydan TV, diy ətrofədə zəminrıjie həxədə məlumat doəşe. Votəşe ki, təğribən 100-120 metr əraziədə zəmin fırsiə, omə peş bıə bə divojon so. Bo kəon xeyli xəto bə əməl omə. Bə diy həndəvərədə dəvardə ruyən ovayz omə, de rayoni nəğliyyatə əlağə ğət bıə, diə məkəmon ki, divojon bə hokuməti çand bəjəm muraciət kardəşone ki, ruy səpe pard inşa karde lozime, tosə ısət bımi pape bıə təşkilat peydo bıə ni.  

Lik – Ğosməlion – Kələvəz şosse roy 12-minə kilometrədə band rıjiə, nəğliyyati hərəkət 3 saati muddətədə mumkun bıə ni. Im xəbə bə “Sputnik Azərbaycan” sayti Şonəçolə diy sakin Nəriman Abdullayevi və Ambudərə əji İlham Babayevi rosniəşone. Azərbaycani Avtomobilə Roon Devlətə Aqentiyyətiku bə sayti cəvobədə ım xəbə təsdığ kardəşone, əlavən votəşone ki, Liki rayoni 52 numrəninə Ro İstismarə İdarə həmkaron de lozimə texnika operativə ğaydədə ənətəxir bə hadisə vırə omən, roşon çe maneəku pok kardə, bo nəğliyyati hərəkəti bə mumkun vəziyyət vardəşone.

Liki rayoni İcra hakimiyyət ıştə  rəsmi məlumatədə ğeyd kardəşe ki, befasilə voşi rayoni əraziədə problemon bə əməl vardəşe. Şivlə di Nodə - Şınqədulon- Xanəqoh şosse royku 4 kilometr diəroə məsafədə ğəror qətəşe. Bə həmonə di şə ro çe ruyko dəvardedə. Ə ruy səpe pard inşa karde barədə bə Respublika Avtomobilə Roon Devlətə Ağentiyyəti muraciət kardəşone. Rayoni ərazi kali məntəğəonədə zəmin vajiə fakton barədən devləti muvafiğ təşkilaton muntəzəm monitorinq bardedən, vəziyyəti ıştə nəzarəti jitono oğətedən. Şivlə diədə vağeə bıə orəxnə jıqo hadisə barədə bə Ekoloqiya və Təbii Sərvəton Vəzarəti məlumat doəşone.

İbrimi Zahirəddin, çe Rusiya Yekaterinburğ şəhəriku, İİR sədo, tolışi radio.

 

 

Tags