Oct 19, 2021 10:49 Asia/Tehran

Ostoro şəhri cumə imom votışe: həğiğətən Tolış iyən Ostoro millət İronədə bıə şiə və sınnion miyono vəhdəti simvolin.

Huccətul isam vəl muslimin Kazim Hafizniya Qilonədə bıə vəhdət yolə iclosədə ki de ostanədə bıə vəli fəği nımoyəndə, iyən Ostoro, Tolış və Rizvonşəhri şiə və sınni alimon iştiroki bərpo bıə izhorış karde: Ostoro və Tolışədə millət həğiğətən bıvəti iyən bərobərəti jintonədə jimon kardedən.

Əv əlovəş karde: ın məntəğədə jimon kardə viloyətışon bıə millət de həssosə vəziyəti dərk karde həmmişə İroni İnğilob və Viloyəti sayə jintonədə mandən.

Tolış şəhri cımə imom Muctəba Nurzod həm həminə iclosədə təkidış karde ki de jığonə mərosimon dəvoniye əmlədə şiə və sınnion miyono bıə vəhdəti təsdiğ kardeydəmon.

Əv votışe: hiç kəs təfrəğə icod kardeyro həxış ni boçi ki ımruj bə ın hənəki daxil bey çı istikbori pazel və plani komil karde mənodəy ki ğəbul kardənin ni!

Ostoro şəhri sınni ruhani Hucətul islom vəl muslimin Həmid Mumeni həm bə məzhəbi ixtilofon həlliro alimon roli işorəş karde və votışe: vəhdət haftə de çokə numi yod kardə bıə və əmə bəpe ın fırsətiku bo məzhəbon miyono bıvəti əlovə kardeyro istifodə kəmon.

Tolış şəhri sınnionku coqılə ruhani Hucətul islom vəl muslimin Huseyn Xanipur həm həminə mərosimədə votışe: əmə ki çı Xıdo Rəsul(s) irs bardə kəsonimon bəpe aqah bıbəmon ki ə Həzrətiku kum çion bə irs bardəmone.

Əv təkidış karde: muxtəlif cəmaəton miyono ixtilof vey bevəc iyən nifrət kardənine, çən ısət ki dınyo vey kişvəron çəmə inğilobiku olqo peqəte holədən bəpe ın fırsətiku istifodə kəmon.

Tags