Oct 20, 2021 08:45 Asia/Tehran

Ostoroədə Xıdo Rəsul(s) moəku bıə ruji iyən vəhdət haftə məxsus mərosimon de şiə iyən sınnion iştiroki bino be.

Bə İrna raporti əsos, Ostoro cımə imom Kazim Hafizniya Ləvəndəvilədə bıə Babahəsən nomo sınnion məçidədə votışe: sədre islomiku nəzəonədə ixtilof yolon miyono be və ısət həm dini alimon nəzəonədə ixtilofoni heste əmmo prinsipon barədə əvon qırd bə mıştərək mehvəron təkid kardən.

Əv ostoro şiə və sınnion de yande məhəbbətinə jimoni çı mısılmonon miyono islomi vəhdəti simvol vəsvış karde və ın vəhdəti zumandəti çı şiə və sınniyə alimon hidoyəti nəticə zınəş be.

Ləvəndəvilədə bıə Babahəsən nomo məçidi imom Əlirıza Bənipulad həm şiə iyən sınnion tərəfo nımojədə bə Muhəmməd(s) və çəy Əhli-Beyt(ə)-i sələvot vığande, çı vəhdəti simvol bə hisobış varde və votışe: rəvoyətonədə hubbi Əhli-Beyt(ə)-i barədə vey hədison nəğl bıə.

Əv Xıdo, Peyğumbər və şəhodəteyni çı mısılmonon miyono mıştərikə çiyonku elan və bə islomi məzhəbon ehtırom noe təkid kardeşe.

Ostoro şəhri sınniyə alim Həmid Mumeni həm ın mərosimədə iyən bə Xıdo Rəsul(s) moəku bıə ruji iyən vəhdət haftə bino bey xoto muludiş hande.

Ostoroədə bıə şiə və sınnion məçidonədə tosə vəhdət haftə oxo jığonə şoə mərosimon dəvo kardeydə.

Sınnion rəvoyətonədə Rəbiul-əvvələ manqi 12 iyən şiəyon rəvoyətonədə həmonə manqi 17 çı Xıdo Rəsul(s) milad ruji ğeyd bıə, de İroni nizomi təsisəkə, mərhum İmom Xomeyni(r) tədbiri bərobər, tarixi cəhəto ın ixtilofion bə i bemoni əvəz kardeyro Rəbiul-əvvələ manqi 12 tosə 17 bənə vəhdət haftə unvani ğeyd bıə.