Oct 22, 2021 07:53 Asia/Tehran

Ostoro cımə İmom, Ğıron iyən vahidə ğiblə çı mısılmonon həmdıləti və vəhdəti onsoronku bə hisobış varde, və vəhy kəlomədə fik və tədəbburi bo islami ibemon və bıvəti zumand kardero zərruriyətonku zınəş be.

Bə İrna aqentiyəti raporti əsos, Huccətul İslam Kazım Hafizniya pencşəmbə ruji, ım şəhrıstoni İmomzodəyonədə bıə de Kərimə Ğıroni unsiyət qəte iclosədə izhorış karde: rəvoyəton və hədisonədə bə de İllahi kəlom unsiyət qəte vey təkid bıə, boçi ki de dılon nuraniyəti vositə inson tuk və şeytaniyə fikonku diyəro bəbe.

Əv Həzrəte Muhəmməd(s) və İmom Sadığ(ə)-i moəku bıə ruji sorəqardışi bə Ostoroədə ərtış dıyoə ğıvvə mərkəzi koəkəyon və çəvon ailəon iyən bə ım ğıvvə bə pensiya beşə kəson təbrik votşe iyən insoni roy bə hərəbaxdəti və nicot rəsey, bə əhle Beyt(ə) təvəsuli jintonədə mumkin bə hisobış varde.

Ostoro cımə İmom ım şəhrıstoni şiə və sınni əholi miyono bıə bıvəti və unsiyət, islami vəhdəti oşkorə nımunəku yod karde və bə dini oşkorə mıştərikon diğğəti, iyən bo həmdıləti və bıvəti mıhkəm kardero harcurnə təfrəğəku diyəro mande tələb kardışe.

Bə İslami Nəbie Mokərrəm(s) moəku bıə ruji sorəqardış iyən vəhdət haftə mınosıbəton xoto, Ostoro Şəhriyar şer və ədəbi iclos həm de şer hande iyən ım şəhrıstoni irşod və təbliğon idorə həmkarəti bərpo bıə, iyən şer handə kəson Xıdo Rəsul(s) mədh və sıtoyeşədə ıştə şeron handışone ki rəsmi şəxson tərəfiku ğədrdonəti bıən.

Natiğon sıxən vote, bə seydon osə ğande iyən muludi hande bərnoməon həm Ostoro şiə və sınni məçitonədə həmçınan bə ım əyyomi xoto dəvom kardedə.

Sınnion rəvoyətonədə Rəbiul-əvvələ manqi 12 iyən şiəyon rəvoyətonədə həmonə manqi 17 çı Xıdo Rəsul(s) milad ruji ğeyd bıə, iyən  Rəbiul-əvvələ manqi 12 tosə 17 bənə vəhdət haftə unvani ğeyd bıə.

Tags