Nov 24, 2021 08:21 Asia/Tehran

Qiloni Sepah təşkiloti fərmondə votışe: bəsiciyə tələbəon çı ımrujnə namə canqi sərdoronin ki çəvon vey nığılə cihod bəsirəti vey karde iyən şək-şubhəon miyoniku bardeye.

Bə Qiloni Tele-Rədio raporti əsos, Qiloni Sepah təşkiloti fərmondə qeneral Muhəmməd Əbdullahpur ın ostani universiteti salonədə iyən Qiloni bəsici tələbəon cəmədə votışe: ımruj dışmonon həmmə tərəfiku və de har şivə-əbzori bə İroni nizomi zərbə varid karde holədən, çən bəsicion bəpe de nığılə cihodi vositə i tərəf bə bəsirəti əlovə kon iyən co tərəf bə şək-şubhəon cəvob bıdən.

Əv təkidış karde: ımruj çəmə əsliyə canq namə canqe və bəsici tələbəon çı kiberi vırəon iyən sosial şəbəkəonədə bıə ın canqi sərdoronin.

Qiloni Sepah fərmondə, bəsic təşkilotış çı milləti dıliku icod bıə təşkilot bə hisobış varde və votışe: de İroni nizomi təcrubəon bərobər, bə millət aspardə bıə har ko hukmən de muvəffəğiyəti sə karde bəbe.

İronədə universiteti tələbəon bəsic təşkilot hicri şəmsi 1367 minnə sori Azər manqi 2 minnə rujədə və de İroni nizomi təsisəkə mərhum İmom Xomeyni(r) əmri vositə təşkil bıə.

İroni təğvimədə Aban manqi 29 tosə Azər manqi 5 Bəsic haftə nom noə bəy.

Tags