Nov 25, 2021 10:11 Asia/Tehran

Qiloni noxəşxonəonədə Koronavirusi vəziyət çoke və noxəşon miğdoriku har ruj kam bedə.

Bə İRİB raporti əsos dəvardə 24 saəti mıddətədə 49 nəfər Koronavirusi noxəş bə Qiloni nəxəşxonəon izofə bıə.

Qiloni tib elmon universiti sıxənəvot bə Qilonədə Koronavirusi noxəşon kam bey işorəş karde iyən votışe: ostani noxəşxonəonədə bıə koronavirusi noxəşon miğdor bə 246 nəfər rəsə.

Doktor Fərdin Mehrabiyan Qilon ostanədə 95 faiz anti Korona vaksinasiyaku xəbəş do və noxəşon oxonə statestika barədə bayonış karde: tojədən 6 nəfər korona noxəşi bə reanimasiya baxşi bardəşone iyən 58 nəfər Korona mıbtəlo bıə bədholə noxəşi həm Qiloni noxəşxonəon xususi oqətə vırəonədə oloxtoniyəşone ki çəvonku 53 nəfəri hol-əhvol çok ni.

Qiloni tib elmon universiti sıxənəvot ijən işorəş karde ki virusi tələfoti kam kardey yeqanə roy vaksinasiyae, çən ostanədə 425 qılə mərkəz bo ın ko nəzər dəqətə bəy ki şahrvandon bəpe bo Korona təhdidon məhv kardeyro həm səhiyəvi protokolon ciddi rioyət kon və həm vaksin bıjənon.

Tags