Nov 26, 2021 08:15 Asia/Tehran

Bəsic haftə oxonə rujədə Qiloni bəsicion bə şəhidon pokə ğəbıstoni osə ğandey kənoədə bə çəvon vırə iyən məğomi ehtırom kardışone.

Bə Qiloni Tele-Rədio raporti əsos, Qilonıjə bəsicion həminə mənəvi mərosimədə de şəhidon ğəbi sə vılə dastə noe iyən fatihə hande çı İroni islomi nizomi səbarzəti və əzəməti bois bıə şəhidon yodi əziz qətşone.

In mərosimədə çı Qilon ostani muxtəlif rəsmi şəxson iyən adi şahrvandon həm iştirok peydo kardeşone.

Bə rəsə xəbon əsosi bənə jığonə mənəvi mərosimon de bəsic haftə oxonə ruji həmzəman Qilon ostani co şəhron əcumlə tolışə məntəğonədə həm dəvoniyə bəy.

Bəsicion de ın ko vositə ijən nışo dodən ki de şəhidon dəbastə əhd-peymoni çı yodo bekardə nin iyən bə şəhodət və fidokarəti simvoli çandə eşğ və meyleşone.

Imruj Azər manqi 5 İronədə bəsic təşkiloti təsisi sorəqardışe

Tags