Dec 01, 2021 13:37 Asia/Tehran
  • Ostoroədə qıləy xariciyə şəxsiku 180 kiloqrəm heroin kəşf bə.

Qıləy Qurciyə şəhrvand sıği həml kardə maşino 182 kiloqrəm heroini ovıştıneyu istifadəş kardə.

Ostoroədə qıləy xariciyə şəxsiku 180 kiloqrəm heroin kəşf bə.

Qıləy Qurciyə şəhrvand sıği həml kardə maşino 182 kiloqrəm heroini ovıştıneyu istifadəş kardə.

Bə Qilani telerədyo aqentəti xəbon əsosi Qilani bə qumrukon nəzorət əkə ımruj votışe: Ostoro qumruki məmoron  nərkotikə maddon kəşf kardeyu təlim vində sıponku istifadə kardeədə Qurjiyə bo şıkırnə maşine beşə vaxti  182 kiloqrəm çəyku heroin kəşf kardən.

 

Tags