Jan 12, 2022 08:58 Asia/Tehran

Ko iyən iğtisodi fəaliyətonədə rovnəğ icod karde çərçivədə maliyə koməkon ixtisos doero Qilon bənə İroni mıvəffəğ iyən i minnə ostani elan bıə.

Bə Qiloni Tele-Rədio raporti əsos, ın ostani sənaye və məədən idorə yol, Fərhad Dəlğpuş həminə xəbə elanış karde və votışe: həmçenin sori əvvəliku tosə bə ısət 8 həzo 592 milyord tımən sərmoyə çı Qiloni sənaye baxşədə cəzb bıə ki 142 qılə muxtəlif fabrika iyən istehsol fəaliyətonədə rovnəğ icod kardeyro istifodə bıə.

Əv əlovəş karde: de həminə baxşonədə cəzb bıə sərmoyəon vostitə Qilon ostanədə təğribən 2 həzo nəfəriro ko icod bıə.

Qiloni sənaye və məədən idorə rəis bə Qilonədə 27 qılə tojə istehsol baxşon fəaliyəti tojədən bino bey işorəş karde və votışe: xorək, kimyavi iyən elekterik məhsulon əcumlə sənayeku bə hisob omeydən ki ostanədə de rovnəği bə ko kardey məşğulin.

Dəlğpuş sori əvvəliku tosə bə ısət bə Qiloni sənaye baxşi doə rovnəğ krediti təğribən 3 həzo milyord tımən elan və təkidış karde: ko iyən iğtisodi fəaliyətonku himoyədorəti kardey çərçivədə bə Qiloni sənaye baxşon jığonə koməkon dəvom peydo bəkarde.