Jan 13, 2022 09:06 Asia/Tehran

Qiloni boğonədə fəaliyətonku qıləyni çayəvonəti heste ki çəyku kəsb kardə bəromə, tolışə məntəğonədə həm vey ailəon məişət iyən iğtisodi qozəroni təmin kardeydə.

Tojədən xəbə omə ki ın sahədə fəaliyəton inkioşof və ozavziyeyro həmçenin himoyəon çərçivədə ımsornə sori əvvəliku tosə bə ısət 54 milyord tımən kam faizə kredit bə Qilonıjə çayəvonon doə bəy.

İroni çay idorə rəis de ın xəbə elani votışe: həminə doə bıə kreditonku təğribən 40 milyord tımən çayə boğon obod kardey, ditəsərrufat maşinon hırye iyən məhsulon vujuri keyfiyətin kardeyro bə 8 həzo çayəvonon ixtisos doə bəy.

Həbib cəhansaz əlovəş karde: bə çayəvonon kredit doe ijən tosə sori oxo dəvom peydo bəkarde.

İroni çay idorə rəis həminə raporti dəvomədə votışe: təğribən 14 milyord tımən doə bıə krediton həm bo Qilon ostanədə çay sənaye təchizoti tojə iyən muasir beyro co kardə bəy.