Jan 14, 2022 13:20 Asia/Tehran

Xosə tolışon, Qilon ostani səhiyyə və damon idorə ın ostanədə Korona noxəşon miğdori bə 140 nəfər rəseyku xəbəş do.

Bə İRİB raporti əsos dəvardə 24 saəti mıddətədə 39 nəfər Koronavirusi noxəş bə Qiloni nəxəşxonəonədə bıə nakonə Korona noxəşon izofə bıən.

Qiloni tib elmon universiti sıxənəvot bə Qilonədə Koronavirusi noxəşon miğdori kam bey işorəş karde iyən votışe: ostani noxəşxonəonədə bıə koronavirusi noxəşon miğdor ısət bə 140 nəfər rəsedə ki çəvonku 25 nəfər mıbtəlo bıə bədholə noxəşi xususi oqətə vırəonədə oloxtoniyəşone.

Doktor Fərdin Mehrabiyan bə səhiyyəvi protokolon rioyəti zəruriyyati işorə iyən təkid kardışe: tojədən 5 nəfər korona noxəşi bə reanimasiya baxşi bardəşone ki umidemon heste de xıdo koməki çəvon hol-əhvol həm çok bıbu.

Qiloni tib elmon universiti sıxənəvot ijən işorəş karde ki Koronavirusi tələfoti kam bey ijən Qilon ostanədə dəvom kardeydə əmmo ın prossesi dəvomi yeqanə roy vaksinasiya heste, çən millət bəpe təhdidon vəy qəteyro vaksinasiya ciddi surəti əncom bıdən.