Jan 15, 2022 09:17 Asia/Tehran

Xosə tolışon de cımə nımoji bərpo bey həmzəman zinə və Qiloni muxtəlif şəhronədə cımə imomon bə muxtəlif məsələon işorə kardışone ki nəzəku dəvordoneydəmon.

Rəşti cımə imom ıştə nıtğədə bə İronədə vəhdəti zəruriyyəti işorəş karde və votışe: jəğo ki Yolə Rəhbəri de Ğomi əholi vindemon kardey cərəyonədə təkidış be, İroni millət bəpe bə dini ğəyrət, dışmoni namə canq iyən vəhdəti prinsipon diğğət kon.

Ayətullah fəlahəti əlovəş karde: ımruj İroni nizom dışmoni bezuş kardə və əvon hukmən həminə zəifəti nəticəku bəmarden.

Ostoroədə həm zinə cımə nımoj de milləti iştiroki bərpo be.

Çı Ostoro mıvəğğətə cımə imom zinə nımoji xutbəonədə bə rəket iyən peyki bə orbit vığandey baxşonədə İroni elmiyə inkişofi işorəş karde və votışe: ın sahəondə İroni ozavziye çı dışmonon tarsi bois bıə.

Huccətul islom vəl muslemin Nasir Salehi əlovəş karde: İroni cıvonə elitaon zəhmət iyən cəhd bois bıə ki ısət elm və hərbi texnoloqiya baxşonədə İron islom respublika mıstəğil iyən zumandə vəziyətədə bıbu.

Əsolımədə həm zinə cımə nımoj bərpo be və huccətul islom vəl muslemin Muhəmməd Cəvad Baqıri ıştə nıtğədə bə muxtəlif məsələon əcumlə de Ğomi milləi vindemon karde cərəyonədə Yolə Rəhbəri bəyonot, dışmoni vədə muğavimət kardey zəruriyot iyən de fəsod mubarizə barde işorəş karde.

Əsolımi cımə imom həmçenin bə ınşanqo matəmə şəvi Həzrəte Əbbas(ə)-i qiromiyə inə Xanım Ummul Bənin(s) rehləti işorəş karde və ə bozorqvarə Həzrəti şəxsiyəti barədə votışe: İslom dini royədə Ummul Bənin(s) ıştə həmməy fərzəndon təğdimış karde və həğiğətən ın Xaım şəhidon inəonro bənə ulqu be.