Jun 09, 2022 10:57 Asia/Tehran

Məclisi ixtisodi komissiyə rəis və uzvon bə Ostoro səfə bəkardeyn

Məclisədə Ostoro nımoyəndə və ixtisodi komissiyə sıxanəvot votışe: İslomiyə mclis ixtisodi komissiyə rəis və uzvon bo Ostoro ixtisodi infrastrukturiyə problemon həl kardeyo bə Ostoro səfə bəkan.

Bə Diyar mirza məlumaton ərosnə mərkəzi raporti əsos  Ğolam Rıza Mərhəba işarəş ka bə inki İslomiyə şurə məclisi ixtisodi komissiyə rəis və uzvon deQiloni ostandar ico İroni qazi milli şirkəti mudir və kişvəri nəğliyat təşkilati rəis kişvəri yolə mudiron iyən ostani yolə mudiron bə Ostoro səfə karde 1 rujəy və omə haftə pencşanbə ruji əncom bəbe, bəyonış ka ın səfədə məsələoni ki, de kanallzasiyə sistem Ostoro Vəhdət nomo bıə varzişqoh, di və şəhron asfalt osonə ro pard və xəyli coqılə koon və məsələon barədə təhğiğ bəbarden.

Ostoro nımoyəndə votışe: Ostoro sərhədiyə bina və diyoiyə sərhəd, Məhdi nomo 24 vahidiyə qədə şəhr, Ostoro yolə saheliyə vojor və Ostoro qumruk və zəminiyə sərhəd, iyən sərhədiyə osonəro bə Ostoro şəhristani məclisi ixtisodi komissiyə uzvon bərnoməon koye.

Tags