Jun 11, 2022 09:01 Asia/Tehran

Bə Qiloni 700 qılə sə ve di keyfiyətinə ov rosne

Kişvəri kanalzasiyə tə.kilati mudir və enerji muvin bə Qilon keyfiyətinə ovi rosne cihodiyə planiku xəbəş do.

Qiloniku bə tele rədiyo xəbəriyə mərkəzi raporti əsos Ostoroədə Ətabək Cəfəri de məxsusə baxşi və nığı doə sepah həmkoəti bə kişvəri da həzo de cihodi sorətədə ov rosne binobe işarə kardey votışe:

In cihodiyə plan Qiloni 770 qılə diədə de 1həzoz800 milyard tımənisəve icra bəbe.

Kişvəri kanalzasiyə təşkiloti mudir və enerji muavin bəyonış ka Ostoroədə hrç di be ov nibəbe əlovəş a ın şəhrestani kanalzasiyə problemi miyono barde ko 1 minə dərəcədə ğərolış heste və Ostoroədə kanalzasiyə stanziyə sistem xəyli rəv bəhrə peqəteyo huzzo bəbe.

Əv Ostoro şəhrestanədə de məxsus ya xususiyə baxşi həmkoəti 5 həzo kıvadırat təmiz iyən şinə ovi rodəğande votışe: dı minə mərhələ 10 həzo kıvadırat anbo bə ro dəğande və ovi ka be problem məntəğə ovi kam be miyono bəşe.

Tags