Jun 15, 2022 11:19 Asia/Tehran

Ostoroədə 30 milyon ədəd hirdə moy bə ovi dılə vadoey

Kaspi dıyo moy ehtiyati zumand karde hədəfi 3 milyono 600 həzo sıpiyə moyə balə Ostoro Cıləvanı ruədə roxniyə be.

Bə tele rədiyo xəbəriyə mərkəzi raporti əsos Ostoro moyəvonon idorə rəis votışe: ım moyə balan de miyonə hisobi ım moyon qonəti 1 qırəm və Rəşt şəhri Şəhid Ənsari nomo bıə mərkəzədə perosniye bən və de ovi tankeron bə ım məntəğə həml bən.

Ostoro moyəvonəti idorə rəis Mir Arman Vaezi əlovəş karde hirdə moyon ru dılədə roxniyə bə.

Jığo moyon ve be iyən moy qətə fəaliyəti inkişofi boyis bəbe və Çıləvandi ru moy perosniye ve çokə vırəy və Kaspi sahilədə Ostoroku tosə Siyav ve çokə əsərış heste.

Əv əlovəş ka ım şəhristanədə sıpiyə hirdə moy perosniyemon soni holətədə imtıvon kardə və bə çokə nəticon rəsəmon əmo ım fəaliyəti dəvom bə budcə və imkanon ehtiyocış heste.

Ostoro fərmondor həm Çıləvandi ruədə hırdə moy roxniyeku vindemon karde cəryanədə ım roş Azərbaycan Respublikə hamsuyətiədə Ostoro sərhədiyə ru neziədə və Qilon ostani ğərb hisədə sıpiyə hirdə moy təbii surətədə perosniye yeqanə roş zınə.

Tags