Jun 22, 2022 13:46 Asia/Tehran

Arxeik masulə əraziyədə arxeoloji kandemonon seminə fəsl

Qiloniku bə tele rədiyo xəbəriyə mərkəzi raporti əsos Qiloni dasti sənaye və turizn fərhənqi irsi idarə rəis votışe: Fomən Tolışə şəhri Arxeik Masulə Arxeik vırədə arxeoloji 3 minə fəsl bino be.

Vəli Cəhani əlovəş ka ın vırədə arxeoloji 3 minə fəsl de arxeloqon heyəti iştırak bə Arxeik Masulə təğribi hevojəti barədə bə məlumat dast pəydo karde və ın vırədə bə muvcud bıə ğədimiyə əsəron torixi zıniye və bə ısətnə şəhr çəy odəmon koç karde ehtımoliyə dəlil bino bəbe.

İyən işarəş ka ki, bə Arxeik Masulə toriciyə vırə ki 1370 minə sori de Əliəsğər Məğri və 1391 minə sori qıləy heyəti vositə ki, çəy mudir xıdo rəhmətkə Behroz Həmrənq ki Qiloni yolə arxeloqonku be kandemon be.

Əlovəş ka: ın kandemonon nəticə ın be ki əsəroni ki bə hecri ğəməri 5 ta 8 minə əsrin be kəşf be və bə binaon, osoni emolətxonə və osoniku soxtə bıə çion, sığal ki, bə Səlcoqi devrani əlağəş heste ın vırəku bəy.

Qloni dasti sənaye və turizmi fərhənqi ersi idarə mudir bə Masulə torixiyə şəhri dınyoi be roədə muvcud bə maneon miyono bqrde işarəş ka və izahış ka ın proyekton baxş Yunesko dınyo irs əsəron siyahiədə Masulə Torixi şəhri torixiyə fərhənqi ğeyd kardey.

Tags