Sep 29, 2022 12:50 Asia/Tehran
  • Mığəddəsə Mıdofiyə haftə konqresədə Sosyal Təminot İdorə rəyisi iştirok

Mığəddəsə Mıdofiyə haftə konqresədə Sosyal Təminot İdorə rəyisi iştirok

Qilon ostani ictimai və rifoh ko idorə omomiyə rabitə raporti əsos ın mərosimədə ki, Qiloni Quds Sepah fərmondə Qeneral Əbdullahpur və co qılə ostani mudiron və məsul şəxson iştirokışon kardə bı Mığəddəsə Mıdofiyə Şəhidon xeyzon, vetranon və fədokoronku ğədrdonəti be.

Tags