Oct 03, 2022 13:05 Asia/Tehran
  • Marzonku xarici turiston bə Qiloni daxil bıey 97 fayiz ziyod bıə

Bə kişvər Qilon ostani marzonku sori sıftəku ta bə ısət 9 həzo 859 nəfər turist daxi bıə

Qiloniku bə tele rədiyo xəbəriyə mərkəzi raporti əsos: bə Qiloni qumrukon nəzorətəkə votışe:

sori sıftəku ta bə ısət 9 həzo 859 nəfər xarici  turiston bəkişvər daxi bıən ki, nisbət bə dəvardə sori 97 faiz ziyod bıə.

Sadeğ Bərzeqər izahış ka sori sıftəku ta bə ısət 5 həzo 760 turist Qiloni marzonku xaric bıən ki ın mığdor nisbət bə dəvardə sori 12 faiz ve bıə.

Tags