Jan 16, 2019 14:29 Asia/Tehran
  • İstanbulədə anti Amerkə aksiya.

Bə Amerkə prezident Donald Trampi anti Tırkiyə tojə iğtisodiyə təhdidon reaksiya nışo doe xoto Tırkiyə şəhrvandon İstanbulədə bıə Amerkə konsoləti vədə aksiya bərpoşon karde.

Bə Təsnim aqentiyəti raporti əsos, Tırkiyə şəhrvandon zinə İstanbulədə bıə Amerkə konsuləti vədə cəm bin iyən "Amerkə mardə bıbu" və "Kırdon iyən Tırkon bıvəin" şoari doşone.

Amerkə prezident Donald Tramp tojədən ıştə Twitterədə elanış kardə, əqə Ankara Suriyə şimalədə bə Kırdə nimə hərbion həmlə bıkə, Amerkə, Tırkiyə iğtisodi məhv karde.

Im mıvzo barədə Tırkiyə Vətən partiya rəisi muavin "Cəm Dikmən" votışe: bə Tırkiyə zidd Trampi iğtisodiyə sanksiyaon vey de beədəbəti be və ım kişvəri millət mınosibə cəvobi bəy bədon.

Trampi sıxənon de Tırkiyə siyasi və mediya mərkəzon şiddətinə reaksiyaon dim bə dim bıə və əvon Amerkə prezidenti təhdidon vədə Tırkiyə rəsmi şəxson zumandə reaksia tələbışon karde.

təğ

komment