fev 06, 2019 23:55 Asia/Tehran
  • Laricani: Suriyə milləti muğavimət səbarz be; İronədə Suriyə xarıci vəziri vindemonon.

İroni islamiyə şura məclesi rəis Əli Laricani votışe: deşmənon xəbisə planon vədə ım Suriyə milləti muğavimət be ki səbarzəti rəsə.

Əli Laricani zinə Tehronədə de Suriyə xarıci vəzir Vəlid Muəlim vindemon karde bə 2 qılə kişvəri miyono iğtisodi əloğəon inkişofi zəminəon işorəş karde və votışe: hokmən ımsor bəpe ticari mıbodiləon ziyod bıbu.

Dəlir Muəlim həm İroni islamiyə inğilabi səbarzəti sorəqardışi təbrik vote bəpeştə İroni inğilobi təsirış bə məntəğə həmmi ə kişvəron zınəş be.

Əv de terrorizm mubarizə barde sahədə bə İron, Rusiyə və Suriyə miyono mısbətə həmkari və təcrobə işorəş karde vo votışe: ım səbarzəti ısət Amerkə və sionist rejimi norohtəti bois be çən əvon bə Suriyə təcavuz kardero cəhd kardedən.

Vəlid Muəlim Suriyədə Amerkə hərbion xaric bey barədə həm votışe: Amerkə nə in ki ıştə hərbion xaric və kam kardəş ni bəlkəm de nəzorət karde bəhonə çəy miğdori ziyod kardedə.

Zinə ijən İroni xarıci vəzir və Suriyə xarıci vəziron həm de yande vindemon kardeşone.

Im vindemonədə Muhəmməd Cəvad Zərif terroriston məğlub karde barədə bə Suriyə dıvlət iyən millət təbrik votışe iyən təkidış karde ki sionist rejim Suriyədə əmniyyət və stabilə vəzyəti pidəş ni.

Zərif həm bə İron və Suriyə miyono ticari əloğəon inkişofi təkidış karde.

İjən Suriyə xarıci vəzir Vəlid Muəlim Suriyədə terroriston məğlubiyəti çı İron və Suriyə duston səbarzəti hisobış ka.

Suriyə xarıci vəzir zinə de ali heyəti bə i co bə İron varid be.

təğ

komment