may 10, 2019 12:29 Asia/Tehran
  • Ankara: Tırkiyə daxıli koonədə Amerkə mıdoxiləon tov vardənin ni.

Tırkiyə İstanbul şəhri şəhrdorion səçın nəticə botil karde barədə Amerkə rəsmi şəxson mıdoxiləon vədə Tırkiyə xarıci vezarətxonə bə Vaşinqton elanış karde ki ım kişvəri daxıli koonədə mıdoxilə nıkon.

Bə təsnim aqentiyəti raporti əsos, ım bəyoniyədə ğeyd be: bənə Tırkiyə İstanbul şəhri hadisə Amerkə iyən dınyo co kişvəronədə həm təşkil bıə iyən tojə məsələ ni ki bəziyon əy ğəyri ğanunu nışo doe pidəşone.

Tırkiyə xarıci vezarətxonə təsdiğış karde: İstanbul şərhrədə səçıni ijən dəvoniye çumçiku əncum bıdə ki nəticə bəkəno kali ğəyri ğanuni koon oşko bıə.

Im bəyoniyədə ğeyd be: Tırkiyə milləti iradəon səçıni ğuttionədə vey çok İyoni 23ədə oşko bəbe.

Amerka xarıci vezarətxonə zinə de bəyoniyə vositə İstanbul şəhri şəhrdorion səçın nəticəon barədə de şək-şobhəon bəyon karde Tırkiyədə demokratiya prinsipon rioyət bey rədd iyən ım kişvəri rəsmi şəxsonku tələbış karde ki de ğanuni həmohənğ intixabati prossesi icra bıkən.

Tırkiyə səçın aliyə kamsiya 37 ruj şəhrdorion səçıni dəvoniye bəpeştə qıle holədə ki tojə şəhrdor iyən Xalığ Respublika partiyaki vıjniyə nəmayəndə Əkrəm İmamoğlo ıştə hıkmə bəpeştə koş bino kardə be çəy hıkmi ləğv iyən jığo bə ğərol omə ki İstanbulədə səçıni ijən bərpo bıkə.

Tojə dıvrə səçın İyoni 23 dəvoniye bəbe.

təğ

komment