sen 10, 2019 11:11 Asia/Tehran
  • De Aşura ruj iyən dınyo Şiəyon 3 minnə İmomi şəhodəti mınosibəti səbəsəloməti.

İron zinə şəviku və de İmom Huseyn(ə)-i şəhodətə şəvi mınosıbəti matəm və ğəmədəy, ımruj 3 şanbə, hicri ğəməri 1441-ə sori Məhərrəmə manqi 10, Aşuraye Huseyni mısibətinə ruje.

Məhərrəmə manqi 10 nə ruj dınyo şiəyon 3 minnə imom şəhidon salar Həzrət imom Huseyn(ə) şəhodəti sorəqardışe ki hicri ğəməri 61 minnə sori məhərrəmə manqi 10 nə ruji 57 sorətiədə kərbəloədə şəhid be.

Həzrət imom Huseyn(ə) kərbəlo ğiyomi barədə iyən Məkkəku bə Kərbəlo tərəf hərəkət karde roədə desbə şəhodəti zəmon oşkoə votəş be: ım hərəkətiku məğsəd bə islami zidd bıə Yəzid hukuməti rısvo, əmre be məruf və nəhye əz munkəri bəji iyən zılm və sitəmkoron vədə muğavimət karde be ta islame nabe Muhəmmədi(s) hifz və oqətə bıbu.

Im qıləy məmuriyət be ki mıtəalə Xıdo bə Həzrət imom Huseyn(ə) doəş be ki əHəzrət həm ım məmuriyəti icra karde xoto Aşura zuhrə vaxti nımoji bəpeştə dıştə bəfodorə əshabi Yəzidion ləşkəri vositə şəhid bin.

İslamiyə ironi dindarə millət məhərrəmə manqi əyam məxsusən Tasua və Aşuraye Huseyni(ə) şəv və rujədə huseyniyəon və məçitonədə əzadarəti kardən.

Nohə hande, sinə və jəncir je iyən şəhidon salar Həzrət imom Huseyn(ə), Ğəməre Bəni Haşim Həzrət Əbəlfəzlil-Əbbas(ə) həxədə rozə hande ım əyyomədə bıə islamiyə ironi dindar və Huseyniyə milləti muhimmə bərnamon ku iborəte.

İron İslam Respublika Tolışi Rədio Həzrət imom Huseyn(ə) şəhodəti sorəqardışi bə həmmə mıslmonon, dınyoədə ozodtələbon, məxsusən bə həmzıvonə Tolışon səbəsəloməti dodə.

komment