sen 11, 2019 23:09 Asia/Tehran
  • Aşura mərasimi vəy qəte xoto xəbisə siyasəton.

Hindıstani hukuməti jentonədə bıə Keşmir məzlumə milləti zinə ruji matəm mərasimon de əmniyyətiyə ğıvvon cinoyət və repressiv hərəkəton xuni ranqış qəte.

Bə Təsnim aqentiyəti raporti əsos Keşmir məntəğə mısılmonon zinə qıləy şərayetədə əzodorəti mərasimon bərpo kardeşone ki Hindıstani hərbion bə əzadaron həmlə karde vasitə çand da nəfəri dəstqir kardışone jıqo elan bıə ki 12 nəfər əzodor həm Hindıstani hərbion hucumədə zəxmin bıən.

Bəhreyni mısılmonon həm zinə ijən şiddətinə məhdudiyəton jentonədə Aşura ruji əzodorəti mərasimon dəvonişone.

Hətto xəbə ome ki Bəhreyni əmniyyəti ğıvvon de ars ruəkə qazi bə əzodoron həmləşon karde ki bəzi vırəonədə Məhərəmə manqi matəmə mərasimo tətil bey bois be.

Niqeriyaədə həm əzodorə cəmaəti matəmə mərasimon de Niqeriya hərbion həmlə xunin be.

komment