sen 11, 2019 23:13 Asia/Tehran
  • Qeneral mayor Bağıri: İron və Çini miyono hərbi mudafiə əloğəon bə inkişofi tərəf hərəkət kardedə.

İroni həmmə silohinə ğıvvon ğərorqo rəis təkidış karde: İron və Çini miyono mudafiə və hərbi həmkarion bənə siyasi və iğtisodi əloğəon bə inkişofi tərəf hərəkət kardedə.

Qeneral mayor Muhəmməd Bağıri ki ımruj sıb Pekin varid be jurnaliston cəmədə çinış qılə muhimmə kişvər hisobış karde və votışe: 2016-nə soriku İron və Çini miyono əloğəon bə stratejik mərhələ varid be ki ım sahədə 2 qılə kişvəri miyono əloğəonku milə doktorin həm mıəyyən be.

Əv bə Çin ıştə səfəri mıhvəronış stratejik həmkarion xusosi, hərbi, texniki, Asiya ğərb və cənub Şərğ təhəvolaton iyən dınyo məsələon elanış karde.

Im səfərədə İron və Çini miyono texniki, sənaye və hərbi mıştərikə həmkarion kamissiya həm bərpo bəbe.

təğ

komment