sen 13, 2019 22:39 Asia/Tehran
  • Keşmir məntəğə təhəvvulaton vədə Avropa kişvəron sukut.

Pakistoni xarıci vəzir Keşmir məntəğə vəziyəti bıhranin hisobış karde iyən ım məsələ barədə Avropa kişvəron Sukuti tənğid kardışe; xəbəon Keşmir məntəğədə bəşər həxon vəziyəti bevəc beyku hikayət kardedə.

Bə İrib raporti əsos Şah Məhmud Ğoreyşi Keşmir bıhranin vəziyəti yeqanə hələkəro muzakirə hisobış karde iyən Keşmir məntəğə ozodəti ləğv bey Əmniyyət Şura ğanuni ləğvəkə ğərol zınəş be.

Əv Keşmir məntəğə əhali vəziyəti qıvonin bey barədə bə internet və mobil bə.kə və sistemi ğət bey işorəş karde.

Bə tojə raporton əsos dəvardə 1 manqi mıddətədə 4 həzo nəfər Keşmir məntəğə ədə həbs bıən ki çəvonku 200 nəfər rəsmi şəxs və 100 nəfər siyasi fəalə şəhrvandotin.

Keşmir məntəğə ədə Hindıstani əmniyyətiyə ğıvvon iyən silahin qrupon miyono daveon həm dəvom kardedə.

Xəbə ome ımruj sərhədədə qıləy Pakistanıjə hərbi həm Hindıstani hərbi ğıvvon tərəfo kıştə be.

Imsornə sori Avqustə manqi 5-nə rujiku Hindıstan Keşmir məntəğə ədə məxsusə extiyaron ləğvış karde.

komment