14 Sentyabr 2019, 23:54
  • Kanadaədə bıə İroni mədəni mərkəzi bina mısodirə karde qıləy be ğanunə koe.

İroni xarıci vəzarətxonə Kanada qıləy məhkəməon tərəfo İroni mədəni mərkəzi binaon mısodirə karde barədə sadir bıə hıkmi məhkumış karde və ım ğeyri ğanuniyə ko beynəl xalğ ğanuni əks zınəş be.

Bə İrib raporti əsos Seyed Əbbas Musəvi təkidış karde ki İron ıştə milləti həx-huğuği oqətey xoto sazişəkəy və ım bina ozodəti tələb kardedə.

Musəvi notaş do: əqə ım ğeyri ğanuniku əvəzi Kanada xəsorəti bə İron nıdə İron bə beynəl xalğ ğanuni əsos ıştə həxi bəji kardero tədbiron icra bəkay ki çəy məsuliyət Kanada dıvləti qi və uhdəy.

Kanada dıvlət məsələn dınyoədə terrurizmi vədə ğəbon bıə kəsonku himoyədorəti karde xoto de beəsos iddeo çımiku bənav İroni mədəni mərkəzi mısodirə bıə binaş həvate.

Im bina 28 milyon dollar ərjış be.

təğ

komment