21 Sentyabr 2019, 22:47
  • Əfğanıstanədə noəmnə vəziyət dəvom kardedə; İron Zabulədə bıə terroristiyə həmlə məhkumış karde.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot Əfğanıstoni cənub Zabulədə bıə terroristiyə həmlə məhkumış karde.

Bə İrna raporti əsos Seyed Əbbas Musəvi Əfğanıstanədə bə ğeyri hərbi vırəon həmlə karde barədə ıştə niqərani elanış karde və təkidış karde ki Əfğanıstanədə həmmə qrupon de sulhinə koon iyən mıstəğiləti ım saxtə şərayetiku dəvardon.

Penc şambə, Əfğanıstani Zabul viloyətədə bıə kəşfiyot idarə binavədə iyən qılə noxəş xonə tono bomba tepmon 39 nəfəri kıştə və 140 nəfəri zəxmin bey bois be.

Taleban ım həmlə məsuliyəti bə ohdəş qəte.

Əfğanıstani mudafiə vəzarətxonə de bəyaniyə vasitə elanış karde ki ım xuninə həmlə amil və plani əkəş dəstqir bıə.

Əmmo Amerkə həm be ko ni  və tojə əməliyotədə çəy rəhbərəti jentonədə bıə koalisiya bombardımonədə 30 nəfər ğeyri hərbi iyən fəhlə ki Nətqərhor viloyətədə bıə ditəssərrufatonədə bə ko məşğol bin ğətliamış karde.

Əfğanıstani bəşər həxon kamissiya ım həmləon bənə canqi cinoyət və qınosid hisobış karde.

təğ

komment