okt 13, 2019 11:44 Asia/Tehran
  • Tırkiyə bə Suriyə zid əməliyati nəticədə Putin İŞİD pevılo be xəto barədə çəşnaviş do.

Rusiyə prezdent qıləy xəbərdarətiədə elanış karde Tırkiyə silahinə ğıvvon əməliyat bə Suriyə ərazi zid,bəzne bə İŞİD terroristiyə qrupi pevılo be iyən nufuz coqlə məmləkəton mincumlə MDİ məmləkətonədə bois be.

Rusiyə prezdent qıləy xəbərdarətiədə elanış karde Tırkiyə silahinə ğıvvon əməliyat bə Suriyə ərazi zid,bəzne bə İŞİD terroristiyə qrupi pevılo be iyən nufuz coqlə məmləkəton mincumlə MDİ məmləkətonədə bois be.

Bə Təsnim aqentəti xəbon əsosi Veladimir Putin cumə ruji Tırkmənistanı paytəxt Aşxabaddə MDİ yolon cəmədə votışe: Suriyə şimal hissədə qıləy məntəğə heste ki İŞİD terroriston əyo cəm bən ki desbə ısət kırdə hərbion nəzorəti jiyədə bə və ısət ki Tırkiyə silahinə ğıvvon bə ım məntəğə daxil bə ım terroriston bəznen bə ha tərəf pevılo be.

 

 

təğ

komment