Oct 24, 2019 11:56 Asia/Tehran

Imsornə “Ərbəin” şemonən bənə har sornə de əzəməti izdihamin dəvarde. Dınyo vey məmləkətonədə mısılmonə umməti İmom Huseyn (ə) və Kərbəlo faciə diqər şəhidon xatirə de ehtirami ğeyd kardışone.

“Maide.az” bə “eastnevvs.org” sayti əsasən jıqo qıley əzəmətinə Ərbəin şemoni Yolə Britaniya paytaxt Londonədə dəvarde xəbə bə cəmiyyəti rosniəşe. Bə ım tədbiri Britaniya İslamiə Mərkəzi sədr Hoccət-ul-islam vəl muslimin Musəvi rəhbərəti kardəşe. Şemoni iştirakəkon bə imperializmi əleyh şuaron bə nav doəşone.

Qurcistoni Marneuli şəhəri İmom Huseyn (ə) məçitədən bə Ərbəini həsr bıə mərasim dəvuniəşone. Qurcistoni Mısılmonon İdarə şeyx Hacı Ramin İqidov, Marneuli məciti axund Hacı Əziz Nəbiyevi votemon kardəşone,  məddah Fərşad Xəndani mərsiyyə və nohə handəşe. Hoccət-ul-islam Seyid Əliəkbər Ocaq Necat ağan bı məclisədə iştirakış bıə, Ərbəin ziyarəti fəzilət və xususiyyəton barədə bo tədbiri iştirakəkon qəp jəşe.

Imsornə Ərbəin şemonədə çe İrlandiyaku məsihi xanım Tara Okraide iştirak kardəşe. Ey bə “Havvzahnevvs”i muxbiri ıştə nəzər jıqo izah kardəşe ki, Ğıron bə Xıdo nez bıe ro ən sərostə roe, İmom Huseyn (ə) həxədə xeyli mutaliə bəpeş, çey əzəmət dərk kardəşe, Kərbəloədə çey təşnə mandə vıron ziyarət karde ro bə Ərbəin şemonədə iştirak karde ğəror omə.

Dınyo muxtəlifə məntəğonədə muxtəlifə dini mənsubinə xalqə numayəndon bə Kərbəlo şəhidon xatirə jıqo hurmət numayiş kardə vaxtədə şion məmləkət Az.R-ədə Boku hokumət ım əzizə rujonədə paytaxtədə cazi festival dəvunidə. Im mıjləm İmom Huseyn (ə) Cılımə ruji ərəfədə - oktyabri 18-də bino bıe, oktyabri 27-ədə - İslami Peyğəmbər (s.ə.v.a.s) vəfati ruji bəştə bəşi rəsənine. Ərbəini maşkinə rujiən, yəni oktyabri 20-ədə Prezidenti kinə Leyla Əliyeva Boku miyonədə qıley konsert təşkil kardışe, demiən bə Azərbaycani xalqi dini-mənəvi molyəton ıştə yad , biqonə və behurmətə munasibət sənibəton numayiş kardışe.

 

Tags