okt 29, 2019 23:49 Asia/Tehran
  • Fələstin milləti muğavimət sionist rejimi tarsi amile.

İroni islamiyə şura məclesi rəis Fələstin məsələ islam dınyo əsliyə mıvzo bə hisobış varde.

Bə İrna raporti əsos, Əli Laricani zinə, Semnanədə bıə ğəribə mucahidon nomo iclosədə votışe: məntəğə ədə muğavimət cəhbə hərəkəton deşmənon vədə yeqanə muğabilə əkə metode ki çəvon planon be əsərəkəy.

Laricani təkidış karde: deşmən əqə ımruj muğavimət cərəyani ğudrəti bıvəş karde bə çəy xoto be ki çəvon qırd xəbisə planon vədə muğavimət bə səbarzəti rəse.

İroni islamiyə şura məclesi rəis əlovəş ka: islamiyə kişvəronədə muğavimət cəhbə ğıvvon ğurbətədə nin bəlkəm əvon deştə cəhod iyən istiğoməti Asiya ğərb məntəğə ədə vey təsirinə hərəkəton bənav bardedən.

Ğurbətədə mucahidon 4 minə iclos de 38 qılə kişvəronku 180 nəfər əcumlə Niqeriya islamiyə hərəkati lider Şeyx İbrahim Zəkzaki ailə iyən Bəhreyni ğiyami lider Şeyx İsa Ğasımi iştirok bino be.

Imiclosədə muğavimət cəhbə əsqəron, şəhidon, çəvon ailə, vetranon iyən muhimmə şəxsiyətonku ğədrdonəti bəbe.

təğ

komment