noy 07, 2019 11:48 Asia/Tehran
  • Terroriston bə Suyriyə Hələb şəhri de xomparə hucum

Terroriston zinə şanqo de 10 qılə xomparə və rəket Suriyə şimal hissədə bə Hələb şəhri ğeyre hərbiyə binaon hucumışon bardə.

Terroriston zinə şanqo de 10 qılə xomparə və rəket Suriyə şimal hissədə bə Hələb şəhri ğeyre hərbiyə binaon hucumışon bardə.

Bə Suriyə rəsmiyə aqentəti SANA elanon əsosi ım hucumədə 1 nəfər kıştə və 1 nəfər həm yarəjə bedən.

Dəvardə manqonədə terroristiyə qrupon mıtəmadiyə sorətədə Suriyə  silahinə ğıvvon vədə  məğlub be bəpeştə nakonəsə ve de xomparə və rəket bə ım məmləkəti şəhron hucum bardən.

Im hucumonədə Suriyə şəhrvandonku məxsusən jenon və hırdənoyonku xəylion kıştə və yarəjə bən.

 

təğ

komment