noy 09, 2019 23:25 Asia/Tehran
  • Çin Amerkə Anti İron maksimum təziğon tənğidış karde.

Çin Amerkə anti İron maksimum fişaron vəy qəte tələbış karde.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos, Asiya ğərb məntəğə məsələonədə Çini məxsusə nımoyəndə Jay Con Amerkə maliyə vəzarətxonə anti İron tojə sanksiyaon barədə votışe: Asiya ğərb bıhraninə məntəğə vəziyət bə Vaşenqtoni anti Tehron sanksiyaon iyən ətomiyə sazışiku Amerkə xaric bey vəbəstəy.

Əv eyni holədə təkidış karde: mısbətə lazimə hərəkəton Fars dıyo məntəğəku bıhranon çı miyoniku barədə çərçivədə əncom bıbu.

Tojədən Cenevrədə İroni məhkəmə təşkilati insonə həxon idarə rəis Muhəmməd Cəvad Laricani həm Amerkə ğeyri ğanuni və ğeyri insoniyə sanksiyaon İroni ozodə inkişofi vədə mane bə hisobış vard.

Əv Amerkə zalımanə sanksiyaon dəvom peydo kardeku tənğidış karde.

təğ

komment