noy 13, 2019 23:38 Asia/Tehran
  • Ətomiyə sazişədə ehdəmonon kam kardeku İroni hədəf muğavilə hifz kardeye.

İroni xarıci vəziri siyasi muavin votışe: bə ətomiyə sazışi 36-nə madə əsos əqə ətomiyə sazışi co tərəfon bəştə ehdəmonon əməl karde əzı nıbun İron karde bəzne ıştə ehdəmonon həmmə ya bəzi baxşonku kam bıkə ta diplomatiya fəaliyəton ijən dəvomış bıbu.

İrağçi votışe: İron ətomiyə silahon soxte pidəş ni bəlkəm bə İroni Yolə Rəhbəri fətva əsosdəy muxalife; ım İroni əmniyyət doktorinədə bənə ideoloqiya təsdiğ bıə.

İrağçi təkidış karde: İron bəştə həmmə ehdəmonon əməlış karde əmmo əks Avropa və Amerkə bə be ğanunə hərəkəton dəvom dodən.

İroni xarıci vəziri siyasi muavin ım sahədə bə ətom enerji beynəl xalğ təşkilati raportonədə çand kərə İroni ehdəmonon təsdiğ bey işorəş karde.

İroni ım ali diplomat votışe: ğərb beynəl xalğ muğaviləon icra karde əvəzi ətom enerji sulhin fəaliyətonədə kişvəron həx huğuği poymol kardən.

təğ

komment