noy 14, 2019 23:57 Asia/Tehran
  • İron və Çini miyono elmi və texnoloqiya həmkarion.

İroni prezidentəti elmi və texnoloqiya muavin bə İron və Çini miyono elmi və texnoloqiya həmkarion inkişof təkidış karde.

Sorena Səttari ki bə Çin səfərış karde ım kişvərədə İroni qıləy tojə zuhur kardə elmiyə kişvər bə hisobış varde ki bə Çini elmiyə inkişofi bənə həmkarion fırsət diyə kardedə.

Həmmə baxşonədə əv de Çini təhsil vəzir vindemon karde Çinış dınyo i minə ğudrət zınəş be ki qədə qədə Amerkə inkişofi vədə bıhranon icodış karde.

Xəbə ome ım səfəri cərəyonədə İroni elmi, texniki iyən bəninə elmon şirkəton və Çini təhğiğiyə mərkəzon miyono 7 qılə həmkari muğavilə imza be.

İron və Çini miyono elmiyə əloğəon Tehron-Pekini miyono texnoloqiya cəhəto nığılə həmkarion subutəkəy.

təğ

komment