noy 16, 2019 14:34 Asia/Tehran
  • sionist rejimi tojə hucumonədə 6 qılə fələstinıjə şaqird bə şəhodət rəsən

Fələstinı təhsil vəzorətxonə elanış ka sionist rejimi bə Ğəzzə tojə təcavuzkarə hucumonədə 6 qılə Fələstinıjə şaqird bə şəhodət rəsən.

Fələstinı təhsil vəzorətxonə elanış ka sionist rejimi bə Ğəzzə tojə təcavuzkarə hucumonədə 6 qılə Fələstinıjə şaqird bə şəhodət rəsən.

Bə Fələstinı məlumatərosnə mərkəzi elanon əsosi ım vəzorətxonə qıləy bəyonotdə işarəş karde ım  hucumonədə 15 qılə məktəb mincumlə bə İ bə milləton təşkilati çandə qılə vabəstə bə məktəb həm ziyanış vində.

 

təğ

komment