noy 17, 2019 13:43 Asia/Tehran
  • Bəhreynədə ale xəlifə təziğinə siyasəton dəvom

Bəhreynı Əlvifağ milli hərəkati elanış kardə ale xəlifə rejim cəhd kardə etirazəkon təziği jiyədə ğəror doeədə bə etirazon mane bıbo.

Bəhreynı Əlvifağ milli hərəkati elanış kardə ale xəlifə rejim cəhd kardə etirazəkon təziği jiyədə ğəror doeədə bə etirazon mane bıbo.

Bə Əlaləm kanali xəbon əsosi Bəhreynı Əlvifağ milli hərəkat zinə qıləy bəyonotdə işarəş karde ale xəlifə har qılə muxalifə sədo de zılminə metodon okıştəy və har qılə etirazinə hərəkəti arəku bardedə və dəvardə rujonədə Bəhreynədə cəmaəti dastqir karde ve bə və ım məsələ həm xiyabaniyə etirazonku cəmaəti tursıne xoto əncom bedə.

 

komment