dek 02, 2019 21:43 Asia/Tehran
  • Əfğanıstanədə 1000 terrorist təslim bıən.

Əfğanıstani Nənqərhor viloyəti icra hakımiyəti sıxənəvot elanış karde: Açin məntəğədə çand ruj(45 ruj) əmniyyətiyə ğıvvon iyən İŞİD terroristiyə qrupi uzvon miyono bıə daveon nəticədə vey terroriston həlok və 1000 nəfər terrorçi həm təslim bıən.

Bə İrna raporti əsos Ətaullah Xoqiyani votışe: i manq çımiku bənav ım məntəğədə anti İŞİD əməliyaton ki bino bıə be ısət de movəffəğiyət bə oxo rəse.

Açin Əfğanıstani Nənqərhor viloyətədə çı İŞİD terroristi qrupi qıləy əsli vırə və mərkəzon be.

Xəbə ome: Cozcan viloyətədə həm Taleban qrupi 2 qılə əsli fərmondəon Ğari Əmanəllah və Ğari Ağanəzər iyən Uzbəkistoniku 3 qılə terrorist kıtə bıən.

Suriyə və İrağədə İŞİD terroristiyə qrupi məğlobiyəti bəpeştə Amerkə və ğərb de bəzi ərəbə kişvəron ım qrupi mande uzvon bə Əfğanıstan vardedən ta məntəğədə ıştə xəbisə planon icra kon.

təğ

komment