dek 03, 2019 13:19 Asia/Tehran
  • Səudiyə rejim Ərəbıstoni 5 qılə cıvonış bə edam məhkumış karde.

Səudiyə rejim,Ərəbıstonı 5 qılə cıvoniyu edam hıkmış doə.

Səudiyə rejim,Ərəbıstonı 5 qılə cıvoniyu edam hıkmış doə.

Bə Əlaləm TV kanali zinə xəbon əsosi ım hıkm çandə manq ım 5 qılə cıvoni bədəni və ruhiyə işkəncəon nəticədə etıraf se bəpeştə karserədə əncom bə.

Bə ım xəbə əsosi Ərəbıstoni ım 5 qılə cıvon Əlşərğiyə məntəğədə dincə etirazinə aksiyaədə iştirak karde xoto dastqir bən.

Səudiyə rəsmi şəxson hərəkət zılminə holətədə şəhrvandon dastqir kardeədə ki siyasiyə məsəlon xotoy ımsornə sori əvvəliku ve şiddətin bə.

 

təğ

komment