dek 09, 2019 19:54 Asia/Tehran
  • Tırkiyədə Asiya Ğəlb nomo bıə iclos; Zərif bə İstanbul səfərış karde.

Asiya Ğəlb nomo bıə 8-nə iclos ımruj Tırkiyə İstanbulədə bino bıə; ım dıvrə iclosi unvan və mehvər sulh, həmkari və rifoh elan bıə.

İroni xarıci vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif həm həminə iclosədə iştirokış karde.

Jıqo ğeyd bıə ki iclosi cərəyonədə qıləy muhimmə mıvzo bo Əfğanıstani talero votımon sulh, həmkari və reqiyonal əloğəon  nin.

Zərif ım iclosi barədə votışe: Əfğanıstani məxsusə şərayet bois bəbe ki məntəğə kişvəron miyono həm həmkarion ziyod bıbu.

I minə kərə Asiya Ğəlb nomo iclos de 14 qılə kişvəron əcumlə, İron, Tırkiyə, Əfğanıstan, Azərbaycan Respublika, Çin, Hindıstan, Ğəzaxıstan, Ğırğizıstan, Pakistan, Rusiyə, Ərəbiston, Tacikistan, Tırkməniston və İ Bıə Ərəbə Əmirətionku xarıci vəziron iştiroki bərpo bıə be.

təğ

komment