dek 09, 2019 19:57 Asia/Tehran
  • Zərif: ətomiyə muğavilədə çı Avropa rəftor və siyasəton İron rizayəti cəlb kardedə ni.

İroni xarıci vəzir təkidış karde: ətomiyə muğavilədə İron çı Avropa rəftor və siyasətonku razi ni və çəvon funqsiya İroni nəzəon cəlb nibəkay.

Muhəmməd Cəvad Zərif bə jurnaliston votışe: həmmə tərəfon bəpe bə ətomiyə sazışi maddon əməl kon boçi ki İron, Çin və Rusiyə tərəfo ehdəmonon əməl karde əvəzi Avropa bəştə vədəon əməl kardedə ni və hol ım ki mıtəğabilə ğədəmon peqəte ətomiyə muğavilədə ojə oşko ğeyd bıə.

Zərif bə İroni tərəfo çand kərə ehdəmonon kam bey işorə və əlovəş karde: İron karde bəzne əqə ətomiyə sazışi həmmə baxşon co tərəfon tərəfo icra bıbu ijən sazışi 36-nə maddə baxşon ləğv ko və bə muğavilə oqarde.

İroni xarıci vəzir Avropa maliyə məxsusə sistemi barədə həm votışe: Avropa 6 qılə kişvəron bə ım mexanizm əlovə bey bəpeştə ım sistem karde bəzne ome zəmonədə icra bıbu.

təğ

komment