dek 10, 2019 11:39 Asia/Tehran
  • Omə soriyu Ərəbıstonı budcə kəsri hestışe.

Səudiyə Ərəbıston zinə elanış karde 2020 nə soriyu 50 milyard dollar budcə kəsri nəzədə qətə bə.

Səudiyə Ərəbıston zinə elanış karde 2020 nə  soriyu 50 milyard dollar budcə kəsri nəzədə qətə bə.

Ərriyadiku bə Fransə aqentəti xəbon əsosi Səudiyə Ərəbıstoni TV elanış ka bə natiistihsali kam be iyən xomə nati ğeyməti beji eqıne diğğət doeədə 2020 nə soriyu devlət budcə kəsriş desbə 50 milyard dollar nəzədəş qətə.

Bə Ərəbıstonı devlətiyə TV elanon əsosi ım məmləkət bənə dınyo xomə nati yolə ixracat əkə unvanədə jıqo hisobış kardə ki 2020 nə sori budcə kəsri 2019 minnə sori nisbətədə 15 milyard dollar bıbo.

 

təğ

komment