dek 11, 2019 22:47 Asia/Tehran
  • De terrorizm mubarizə barədə İron və Rusiyə hərbi həmkarion mehvəre.

İroni həmmə silohinə ğıvvon mərkəzi ğərorqo beynəl xalğ koon muavin de terrorizm mubarizə barde çı İron və Rusiyə hərbi həmkarion mehvər bə hisobış varde.

Bə İrib raporti əsos qeneral mayor Ğədir Nezami ki İron və Rusiyə hərbi əloğəon 3-nə mıştərik kamissiya iclosədə iştirok kardero bə Moskva səfərış karde və votışe: İron və Rusiyə bənə 2 qılə stratejikə şərik bo həmkarionro dıyo, zəmin, texnoloqiya mudafiə və stratejik sahəonədə vey zərfiyətışone.

Əv bə de terrorizm mubarizə barədə sahədə həmkarion təkidış karde ki çəy muvəffəğə nımunə Asiya ğərbədə muşahidə bıdə.

Qeneral Nezami votışe: hərbi mıştərik kamissiya çərçivədə həmmə əloğəon barədə ğərolon təyin bıdə ki bə doktoriton əsos ım kamissiyaədə detosə bə ısət həmmə muğaviləon çok icra bey holədəy.

İroni həmmə silohinə ğıvvon mərkəzi ğərorqo beynəl xalğ koon muavin ıştə ım səfəri dəvomədə de Rusiyə Avyasiya ğıvvon fərmondə iyən həmmə silahinə ğıvvon rəisi muavin həm vindımon və muzakirə bəkay.

təğ

komment