dek 12, 2019 08:30 Asia/Tehran

Amerkə respublika tələbə nımoyəndəon ım kişvərədə bə Səudiyyə hərbiyon təlim doe bərnoməon vəy qəte tələb kardeşone.

Im tələb zəmoni bəyon be ki, qıləy Səudiyyə əfsər de qullə ğande Foloridaədə bıə Pensacola hərbi mərkəzədə 3 nəfəri kışte iyən çanda nəfəri zəxmin bey boiys bıə.

Muhəmməd Əşşemrani Pentaqoni təlim mərkəzonədə çand sa nəfər təhsil kardə Səudiyəvıjonku qıləyniye.

Xususi məmur Rachel Rojas votşe: Əmə ım həmlə bənə co həmləon terroristi bey cəhəto təğib bəkamon, ısət çəmə əsliyə hədəf ıme ki, ayo əv ım həmlə coyli əncomış doə ya de qrupi?

Im həmlə bəpeştə Donald Trampi Ali-Səud rejimi ailəku rə mudafiə karde barədə vey norohətçiyətion bəyon be. Tramp votəş be: Məlik Səlman rə təsliyət votşe iyən de kıştə bıə kəson ailəon həmdardi elan karde xoto zanq və bəyonış karde ki, ım şəxs Ərəbistoni milləti nımoyəndə nıbe, çəmə millət Amerkə vey pidəşone.

Imon sıvalonin ki Tramp və Ali-Səudi ailə miyono bıə əloğəon barədə bəpe cəvob doə bıbu.

Sentiyabrə manqi 11 məşhur terroristiyə həmlədə həm 15 nəfər çı 19 nəfər amilonku Səudiyə rejimi şahrvandon bin. 

təğ

komment